Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

platné od 1.1.2014 dále jen  VOP“ pro prodej výrobků společnosti KOVOVÝROBA SLAVÍK s.r.o., 387 34 záboří 103,                 

IČO 28128133, DIČ CZ28128133 dále jen „prodávající“

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují obchodní vztahy mezi prodávajícím a jeho zákazníky, dále jen „kupující“ a jsou nedílnou součástí každé uzavřené kupní smlouvy.  .
 2. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník jakož i předpisy souvisejícími

  II. Dodací podmínky

 3. Kupní smlouva vznikne dodáním zboží nebo písemným potvrzením objednávky prodávajícím.
 4. Dostupnost zboží bude vždy sdělena na základě objednávky nebo poptávky. Zboží na skladě je k dodání do 5 – 7      
  pracovních dní po potvrzení objednávky Pokud není požadované zboží na skladě, je termín dodání  10 – 30 dní.
 5.   Objednávku lze realizovat prostřednictvím  E-mailu :
 6. a)     na internetového obchodu  : kovovyrobaslavik.com nebo
 7. b)       firmy  :  firma@kovovyrobaslavik.com
 8. Zboží je možné dodat následujícím způsobem :
 9. a)     osobně v provozovně prodávajícího po telefonické dohodě
 10. b)     přepravní službou s dobírkou České pošty
 11. c)     přepravní službou s dobírkou PPL
 12. d)     dohodou dle podmínek INCOTERMS 2010
 13. Cena za dopravné se řídí příslušným aktuálním ceníkem dopravce v den potvrzení objednávky.
 14. Obaly, zejména palety, pokud není ujednáno odlišně, nejsou součástí ceny zboží. Prodávající má právo je účtovat.

 III. Platební  podmínky

 1. Ceny zboží se řídí aktuálním prodejním ceníkem prodávajícího nebo na podkladě individuálně sjednaných podmínek
 2. Splatnost daňových dokladů je 14 dnů od převzetí zboží, pokud není smluvně ujednáno odlišně.
 3. Dodávky výrobků mimo území ČR do členských  zemí  EU jsou  účtovány v měně EUR kursem platným ke dni vystavení daňového dokladu. Bankovní poplatky za bezhotovostní převod jdou plně k tíži kupujícího
  III. Záruční podmínky, reklamace
 1. Záruční podmínky se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí pohlédnout. Vady zboží zjistitelné při převzetí je kupující povinen ihned písemně reklamovat, nejpozději však do 3 dnů od převzetí.
 3. Pokud k vadě došlo v důsledku nevhodné manipulace, přepravy, skladování či nakládání ze strany kupujícího nebo třetí strany, má prodávající právo reklamaci zamítnout
 4. Pokud zboží bylo dodáno na náklady a riziko prodávajícího a během přepravy došlo k jeho poškození, je kupující povinen sepsat s dopravcem o této skutečnosti zápis s uvedením všech údajů potřebných pro likvidaci škodné události, případně pořídit fotodokumentaci a spolu s doklady zaslat prodávajícímu.
 5. Požadavek kupujícího na náhradu škody lze uplatnit jen do výše nepřesahující kupní cenu dodaného zboží.
 1. Ostatní ujednání
 1. Pokud kupující dodané zboží nepřevezme z jakýchkoliv důvodů, má se za to, že kupující od kupní smlouvy odstupuje. V takovém případě má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu vzniklou škodu a smluvní pokutu ve výši 400 CZK.
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté údaje jsou ošetřeny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy
 1. Ochrana osobních údajů
 1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na
  https://www.kovovyrobaslavik.com/kovovyroba/3-VSE-O-NAKUPU/7-Ochrana-osobnich-udaju

Za společnost KOVOVÝROBA SLAVÍK s.r.o. schválil Zbyněk Šmíd, jednatel společnosti

Ochrana osobních údajů e-shopu KovovýrobaSlavík, s.r.o

 1. Společnost Kovovýroba Slavík, s.r.o., se sídlem Záboří 103,387 34 Záboří, IČ 28128133,DIČ CZ28128133 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Kovovýrobou Slavík, s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • Soukromou přepravní společností PPL s.r.o. se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany
  • Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599
  • Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese firma@kovovyrobaslavik.com.
 2. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.kovovyrobaslavik.com, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
    • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
    • základní funkčnosti webových stránek
    • marketingu
  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Za správce osobních údajů těchto webových stránek www.kovovyrobaslavik.com odpovídá Kovovýroba Slavík, s.r.o., firma@kovovyrobaslavik.com, tel. +420 383 494 293